Πρόσκληση για προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 3/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -9.322-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                             ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας-εγκατάστασης συστήματος συναγερμού στο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 10-6261.001 «Προμήθεια-εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στο Γυμνάσιο Αμφιλοχίας» ποσού 1.612,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Πέμπτη 4/10/2018 και ώρα 9.30μ.μ.

α/α Υλικά ΜΜ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πίνακας συναγερμού τεμ 1 120,00 120,00
2 Πληκτρολόγιο συναγερμού τεμ 1   85,00   85,00
3 Εξωτερική Σειρήνα τεμ 1    39,00 39,00
4 Εσωτερική Σειρήνα τεμ 1   14,00 14,00
5 Υπέρυθρος ανιχνευτής τεμ 10    26,00 260,00
6 Κάρτα προσέγγισης τεμ 7      4,30   30,10
7 Μπαταρίες μολύβδου τεμ 2    15,00   30,00
8 Συσκευή ελέγχου μέσω τηλεφώνου τεμ 1    64,00   64,00
9 Καλώδιο συναγερμού m 190     0,65 123,50
10 Καλώδιο UTP m 120    0,72   86,40
11 Κανάλια για πέρασμα καλωδίων αυτοκόλλητα m 30    1,60   48,00
      Σύνολο 900,00
      ΦΠΑ 24% 216,00
      Γενικό Σύνολο 1.116,00
 
α/α Περιγραφή εργασιών ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη
1 Εργασία για πλήρη εγκατάσταση, έλεγχο και παράδοση για κανονική λειτουργία Κατ’ αποκοπή 400,00 400,00
    Σύνολο 400,00
    ΦΠΑ 24% 96,00
    Γενικό Σύνολο 496,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών (ΑΔΑ:78Ν3ΩΨΞ-1ΚΦ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος