ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αμφιλοχία: 11-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ: -3.541 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                      ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
 3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών»
 4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 70.01-7135.001 «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών» ποσού 2.139,00

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την ακόλουθη προμήθειας μετά εγκατάστασης, μέχρι την Τρίτη 16/4/2019 και ώρα 9.00π.μ. :

Α/Α Περιγραφή cpv Μον. Ποσότητα Τιμή Σύνολο
1 Καθίσματα παίδων (χωρίς αλυσίδες) 37535200-9 τεμ. 2 70,00 140,00
2 Καθίσματα νηπίων ( με αλυσίδες) 37535200-9 τεμ. 4 140,00 560,00
3 Ξύλινη τραμπάλα 37535200-9 τεμ. 1   210,00 210,00
4 Δάπεδο ασφαλείας 50*50* 4εκ

 

37535200-9 μ² 10,00 42,00 420,00
5 Μεταλλικοί σωλήνες διατομής ½’’ και μήκους 37,50 εκ, κατάλληλοι για παιχνίδι ελατηρίου 37535200-9 τεμ. 3 15,00 45,00
6 Παιχνίδι αυτοκινητάκι ελατηρίου 37535200-9 τεμ. 1 350,00 350,00
        Σύνολο 1.725,00
        ΦΠΑ 24% 414,00
        Γενικό Σύνολο 2.139,00

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες συντήρησης παιδικών χαρών Αμφιλοχίας και Μπούκας είναι αναγκαία η προμήθεια εξοπλισμού ανταλλακτικών οργάνων .

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα μεταφοράς στην αποθήκη του Δήμου. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός 10 ημερών.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Για εταιρείες

 1. Καταστατικό εταρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων ( αν υπάρχουν)
 2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (ΟΤΑ) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν 4412/2016)
 3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)
 4. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν 4412/16

 Για ατομικές επιχειρήσεις

 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (ΟΤΑ) (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν 4412/2016)
 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν 4412/2016) (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ)
 3. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/16
 4. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της υπηρεσίας / εκτέλεσης προμήθειας/ εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος