ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ : ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 10-12-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -12.658 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Προληπτικές εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεις στο δίκτυο ομβρίων στο νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Μενιδίου»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 25-7336.002  ποσού 5.000,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 9.30π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας Μ.Μ. Σύνολο δαπάνης
 

1

Προληπτικές εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεις στο δίκτυο ομβρίων στο νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Μενιδίου Κατ’ αποκοπή 4032,26
  Σύνολο 4.032,26
  ΦΠΑ 24% 967,74
  Γενικό Σύνολο 5.000,00

Οι εργασίες του θέματος περιλαμβάνονται παρακάτω:

-προληπτικής συντήρησης (έλεγχος –απόφραξη-καθαρισμός) των φρεατίων

– ελέγχου-καθαρισμού  των σωληνώσεων του δικτύου ομβρίων

-αποκατάστασης και επισκευής κατεστραμμένων φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και τον καταβιβασμό φρεατίων με σκοπό την ομαλή συγκέντρωση και απομάκρυνση των ομβρίων και την αποφυγή συγκέντρωσης λιμνάζοντων νερών

– μετά το τέλος των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των άχρηστων υλικών

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός το πολύ δεκα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής συμβασης.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ