Πρόσκληση για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 14/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 2.378 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την ανάθεση σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ηχητικής και φωτιστική κάλυψη για τον χειρισμό των ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, προκειμένου να φιλοξενηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 15-6471.001 «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμου Αμφιλοχίας» ποσού 2.728,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά  μέχρι την Πέμπτη 14-3-2018 και ώρα 10.00μ.μ.

Ενδεικτικό κόστος εργασιών ανάλογα με τον τύπο εκδήλωσης

 α/α Τύπος Εκδήλωσης Κόστος κατ’ αποκοπή (€) Ενδεικτ. Ποσότητ.  Ενδεικτική Δαπάνη
1 Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 100 10 1.000,00
2 Ημερίδα- Προβολή 100 8 800,00
3 Προβολή ταινιών 20 20 400,00
    Σύνολο 2.200,00
    ΦΠΑ 24% 528,00
    Γενικό σύνολο 2.728,00

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό του   οικονομικού έτους 2018.

Οι ποσότητες των ανωτέρω τύπων εκδηλώσεων είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία και είναι δυνατή η αυξομείωσή  τους χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Η διάρκεια σύμβασης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 31/12/2018 και θα ολοκληρωθεί με εξάντληση του συμβατικού ποσού.

Ο ανάδοχος δύναται να τιμολογεί την εργασία του τμηματικά ανάλογα με τις εκδηλώσεις που καλύπτει ηχητικά. Η Υπηρεσία δύναται για την αποπληρωμή του τιμολογίου να ζητά να προσκομισθεί λίστα των εκδηλώσεων που κάλυψε ηχητικά ο ανάδοχος.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 7-3-2018 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2018