ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ (Τ.Κ. ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 16-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -11.415 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Εργασίες βελτίωσης χώρου άθλησης Δ.Ε. Μενιδίου (Τ.Κ. Θεριακησίου)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 15-7336.002 «Εργασίες βελτίωσης χώρου άθλησης Δ.Ε. Μενιδίου» ποσού 1.300,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 9.30 π.μ. :

Περιγραφή εργασίας ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. Μ.Μ. Τιμή μονάδας

(€)

Ποσότητα

(μ2)

Σύνολο

(€)

Εργασία κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους  8cm   μ2 5,25 200,00 1.050,00
      ΣΥΝΟΛΟ: 1.050,00
      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 1.048,39
      Φ.Π.Α. (24%): 251,61
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.300,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ