ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 20-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.  16.073

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας  Επισκευή και συντήρηση λοιπόν μονίμων εγκαταστάσεων
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 10-6262 ποσού 1.150,00
  5. Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά  μέχρι και την Τρίτη 21-11-2017  και ώρα 12.00 μ σας για εργασίες συντήρησης και επισκευή λοιπόν μονίμων εγκαταστάσεων στην ΤΚ Αμπελακίου

 

Η εργασία αυτή αφορά:

Τομή οδοστρώματος-εκσκαφή -αποκάλυψη  του αγωγού ύδρευσης και αφού εκτελεσθούν οι κατάλληλες εργασίες αποκατάστασης , πρέπει να γίνει κατάλληλη επιχωμάτωση του σκάμματος.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  3 ημερών από την ημερομηνία απόφασης ανάθεσης

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Αλπός Γεώργιος