ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Αμφιλοχίας

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης –
— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.17 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤ ΥΔΡΕΥΣΗΣ