Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 11/11/2016
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 153

Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου
Τ.Κ: 30500
Τηλ: 26423 60450
Fax: 26423 60414
E-mail: dimamfil@otenet.gr
Πληροφορίες: Ειρήνη Ζώβα.

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια ειδών συντηρήσεων και επισκευών των λιμενικών εγκαταστάσεων της διακαιοδοσίας του .
4. Τον Κ.Α. 10-6662.001 προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και την ΠΑΥ Α14.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών συντηρήσεων και επισκευών των λιμενικών του εγκαταστάσεων, όπως
ΛΑΔΙ 10-40 STANDARDS API SJ / SG APPROVAL NMMA FC-W under N° FB-23656 12 ΤΕΜ

ΒΑΡΒΟΛΙΝΗ OUICK SILVER (041-4704Q HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE 1.2.2. 92-858064Q01; 92-858065Q01; 92-858008Q01; 92-858067Q01; 92-858068Q01; 92-858064QC1; 92-
858065QC1; 92-858064QB1; 92-858065QB1; 92-858067QB1; 92-858068QB1; 92-802851Q02; 92-802891Q05; 92-8M0050053; 92-8M0116465 1.3. RECOMMENDED USE OF THE CHEMICAL AND RESTRICTIONS ON USE; 1.3.1. PETROLEUM LUBRICATING OIL 1.3.2. NO OTHER USES RECOMMENDED) 3 ΤΕΜ

ΓΡΑΣΣΟ QUICKSILVER 2‐4‐C MULTIPURPOSE MARINE LUBE WITH PTFE 1.2. OTHER MEANS OF IDENTIFICATION: 1.2.1. 2‐4‐C MULTIPURPOSE MARINE LUBE WITH PTFE M9174057Q5 M9280259Q1 M92802861Q1 M92802863Q1 3 ΤΕΜ

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΤΕΜ

Περιγραφή της ουσίας ή του μείγματος:
Υδατικό διάλυμα των παρακάτω ουσιών και άλλων εκδόχων
3.2 Επικίνδυνα συστατικά:
Όνομα Αρ. CAS Αρ. EC % κατά βάρος Αρ. Κατ/σης REACH Ταξινόμηση κατά 1272/2008 ΕΚ Ταξινόμηση κατά 67/548 ΕΚ
SODIUM NITRITE 7632-00-0 231-555-9 10 – 20 – Οξειδωτικά υγρά κατ. 2 – H272
Οξεία τοξικότητα – Από του στόματος κατ. 3 – H301
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον – Οξύς κίνδυνος κατ. 1 – H400 O – R 8
T – R25
N – R50
SODIUM XYLENE SULPHONATE 1300-72-7 215-090-9 1 – 5 – Οφθαλμικός ερεθισμός κατ. 2 – H319 Xi – R36
COCONUT DIETHANOLAMIDE 68603-42-9 271-657-0 1 – 5 – Ερεθισμός του δέρματος κατ. 2 – H315
Οφθαλμική βλάβη κατ. 1 – H318 Xi – R38
Xi – R41
SODIUM LAURETH SULFATE 9004-82-4 618-398-5 1 – 5 – Ερεθισμός του δέρματος κατ. 2 – H315
Οφθαλμική βλάβη κατ. 1 – H318 Xi – R38
Xi – R41

ΣΧΟΙΝΙ ΤΡΙΚΛΩΝΟ τρίκλωνο, διπλής στρέψης, Polyester 26 kg
ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΛΑΒΑΝΙΖΕ 8αρα 12 μετ
Μέγεθος 8MM CHAIN SHORT LINK GALV. DIN 5685A Εσωτερικό Μήκος 54mm Εξωτερικό Πλάτος 32mm Μήκος αλυσίδας 16mm Φορτίο Θραύση 2200kg

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την παραπάνω προμήθεια, έως 18/11/2016 και ώρα 13:00.

Ο Πρόεδρος