ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αμφιλοχία 13/7/2017
Αριθ. Πρωτ. – 8924 –

ΠΡΟΣ Kάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών
4. Τον ΚΑ 30-6662.004 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α275 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 19/15-3-2017 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή 14-7-2017 και ώρα 15.00 μ.μ την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ