ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60445
FAX: 2642 3 60414
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ. Αμφιλοχία 11- 4 -2017
Αριθ. Πρωτ. – 3788 –

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της εργασίας : «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό α) 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων β) Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο γ) 17ης Νοέμβρη 2017» συνολικής αξίας # 2.480,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Περιγραφή:
Ηχητική κάλυψη με ίδια μέσα των εκδηλώσεων του Δήμου :
α) 27 & 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων
β) Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο
γ) 17ης Νοέμβρη 2017

Στις εκδηλώσεις για την επιτυχή ηχητική κάλυψη και φωτιστική στην εορτή του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη, απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός: ηχεία , ενισχυτές ισχύος , κονσόλες ήχου , μικρόφωνα, cd player , φορητός υπολογιστής , προβολείς ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-310/ 2017 (ΑΔΑ ΩΣΔΜΩΨΞ- ΡΘΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού # 2.480,00 # του προυπολογισμού έτους 2017 έπειτα από την αριθμ 36/27-3-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ενδεικτικός προυπολογισμός των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

α/α περιγραφή εργασίας Μ.Μ ποσότητα τιμή μονάδος Σύνολο
1 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης της εορτής 27 & 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας ΕΡΓΑΣΙΑ 1 600,00 600,00
2 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης της εορτής 27 & 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Τ.Κ. Χαλκιοπούλων ΕΡΓΑΣΙΑ 1 450,00 450,00
3 Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο ΕΡΓΑΣΙΑ 1 550,00 550,00
4 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης της εορτής 17ης Νοέμβρη 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 400,00 400,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00
ΦΠΑ 24% 480,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 18/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός