ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσίες αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών σε

αντλιοστάσια από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.40 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2