ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΔΟΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 18-12-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     –  Αριθ. Πρωτ. 18.769-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την ανάθεση σε σε εξωτερικό συνεργάτη εργασίας συντήρησης προωθητικού δονητικού μηχανήματος
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 30-6264 «Συντήρηση προωθητικού δονητικού μηχανήματος » ποσού 300,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά  μέχρι τη Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

α/α Περιγραφή εργασίας Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική τιμή
1 Αντικατάσταση διακόπτη μίζας, ρελέ μίζας και ακροδέκτων Κατ’ αποκοπή 1 145,00
2 Αντικατάσταση μπαταρίας

 

Κατ’ αποκοπή 1 95,00
  Σύνολο 240,00
  ΦΠΑ 24% 57,60
  Σύνολο 297,60
  Στρογγυλοποίηση 2,40
  Γενικό Σύνολο 300,00

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχουν συνταχθεί από 17-11-2017 Τεχνική Περιγραφή  από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία είναι διαθέσιμη στο αντίστοιχο τμήμα. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν εντός πέντε ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ