ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ.

μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.41 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 2