Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία “Καθαρισμός Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου Δήμου Αμφιλοχίας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60445

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ.

Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr

Αμφιλοχία       23- 8 -2019 

 Αριθ.  Πρωτ.     – 9580 –

 

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υπηρεσία «Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Πράσινου Δήμου Αμφιλοχίας » 

συν προυπ. 4.997,20 ευρώ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης « Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου Δήμου Αμφιλοχίας αξίας 4.997,20 με Φ.Π.Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 12/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της μελέτης μέχρι την 27 Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00 π.μ.   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) και με τα εξής στοιχεία:

  1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου).
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύρια και επικουρική)
  5. Έναρξη στην Εφορία για το αντικείμενο της επιχείρησης
  6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς όπως και  τον τρόπο επικοινωνίας

Με εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας