ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αμφιλοχία: 17-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 15.958

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                         ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                    ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης βλαβών και επιτήρησης του δικτύου ύδρευσης των κοινοτήτων Μαλεσιάδας, Αμοργιανών, Πετρώνας, Αλευράδας και Γιαννοπούλων της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017 ΚΑ 25-7336.001 Συντήρηση και επισκευή παγίων ΔΕ Ινάχου ποσού 3.472,00€

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για  εκτέλεση εργασιών συντήρησης , επισκευής και αποκατάστασης βλαβών και επιτήρησης του δικτύου ύδρευσης των παραπάνω κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας μέχρι τη Δευτέρα  20-11-2017 και ώρα 10.00μ.μ.

 

Πίνακας εκτιμώμενων βλαβών και εργατοωρών

α/α Εκτιμώμενη Βλάβη Εκτιμ.

 αρ. βλαβών

Εκτιμ. εργατοώρες επισκευής Σύνολο

εργατοωρών

 

 

1 Εντοπισμός βλαβών- επιτόπιοι έλεγχοι σε οποιαδήποτε σημείο του δικτύου ύδρευσης 15 3 45
2 Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης όλων των διαμέτρων συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επίχωσης 5 8 40
3 Μικροεπισκευές δικτύου (μικροϋλικά) χωρίς εκσκαφή 5 3 15
4 Μικροεπισκευές δικτύου (μικροϋλικά) συμπεριλαμβανομένης της εκσκαφής και επίχωσης 5 6 30

Οι εργασίες  θα εκτελεσθούν εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας .

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και της μεταφοράς στο σημείο υπόδειξης/αναζήτησης βλάβης  .Τα υλικά θα παρέχονται από το Δήμο Αμφιλοχίας.

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, η οποία διατίθεται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών και επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο στην παρούσα πρόσκληση.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α-757