ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.10.43 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος