Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης το οποίο προβλέπεται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 2.484.138 ευρώ για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα και στις 828.047 ευρώ για Συλλογικά σχήματα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021.

Οι δικαιούχοι, οι οποίο μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή συλλογικά σχήματα αγροτών, υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση:

Πρόσκληση