Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12

Καλείτε κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει
υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
και ώρα 14:00μ.μ., συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του
ν. 4070/2012.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας ( ή αδειών) και τον αριθμό τους
ανά έδρα-διοικητική μονάδα. Οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος