ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2017».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ. 10.6142.003 και τίτλο «Αμοιβή ορκωτού λογιστή», του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφοράς  (αρχειο PDF)