Πρόσκληση : Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στη ΔΕ Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αμφιλοχία: 9-8-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: – 9.123-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                        Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60425

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας Δήμου Αμφιλοχίας»  

Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 25-7336.001, «Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας (ΤΚ Αμπελακίου, Κάμπου Αμπελακίου, Σπάρτου, Σαρδηνίων) ποσού  6.696,00€ 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την 13/8/2019 και ώρα 9.30π.μ. :

 

 

Α         Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

Τ.Μ

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Χωματουργικές εργασίες με JCB Ώρες 100,00 29,00 2.900,00
2 Χωματουργικές εργασίες με σφυρί Ώρες 62,50 40,00 2.500,00
ΣΥΝΟΛΟ:5.400,00€
ΦΠΑ24% :1.296,00€                               
                                                                        ΣΥΝΟΛΟ:6.696,00€

Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε εργασία που θα εκτελεστεί για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο .

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

ΩΡΕΣ JCB

ΩΡΕΣ ΣΦΥΡΙ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ  

20

 

12,50

ΚΑΜΠΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 20 20
ΣΠΑΡΤΟ 30 15
ΣΑΡΔΗΝΙΑ 30 15

 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν δύναται να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες  διότι  οι εργασίες αυτές θα πρέπει θα πρέπει να εκτελεστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στα δίκτυα ύδρευσης.    Επομένως, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα,  οι εν λόγω εργασίες θα ανατεθούν    σε ιδιώτη εργολάβο.

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016.

Συνημμένα , με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Φορολογική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό
  • Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ