Πρόσκληση: Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις Τ.Κ. Πατιοπούλου, στην Τ.Κ. Εμπεσού και στην Τ.Κ. Βρουβιανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αμφιλοχία: 9-8-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ: -9.121

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                         Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Νικόλαος Χούτας

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις Τ.Κ. Πατιοπούλου (Θέση Φράγκου), στην Τ.Κ. Εμπεσού (Θέση Ανάποδο Νερό). Τ.Κ. Βρουβιανών (Οικισμός Αυλακίου)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 69-6262.001 «Ανακατασκευή- επισκευή υποδομών για την άρδευση στις Τ.Κ. Πατιοπούλου (Θέση Φράγκου), στην Τ.Κ. Εμπεσού (Θέση Ανάποδο Νερό). Τ.Κ. Βρουβιανών (Οικισμός Αυλακίου)» ποσού 1.798,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Τρίτη 13/8/219 και ώρα 9.00π.μ. :

Τκ πατιοπούλου  

15 μ

 

29€/m =435€

Τκ εμπεσού

 

15μ 29€/m=435€
Τκ Βρουβιανών

 

20μ 29€/m=580€
  Συνολικά μέτρα επισκευής: 50μ Σύνολο: 1.450,00€
    ΦΠΑ24%348,00€
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1798,00€

CPV: 44212320-8   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Χούτας