Προμήθεια υλικών για αρδευτικό σύστημα γηπέδου Φλωριάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

                   Αμφιλοχία          27-10-2017

                   Αριθ.  Πρωτ.       – 14887     –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   αδρανών υλικών

  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-629 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα     29-10-2017  και ώρα 10:00 π.μ :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πολυαιθυλένιο HDRE 10BAR CEN 50MM μέτρα 1.700 1,04 1.768,00
2 Ηλεκτρομούφα PE 100 50ΜΜ τεμ 20 3,87 77,40
3 Πολυαιθυλένιο

άρδευσης DRIP  25 MM

μέτρα 1.250 0,21 262,50
4 Πολυαιθυλένιο

άρδευσης DRIP  20 MM

μέτρα 750 0,16 120,00
5 Σύνδεσμος ρακόρ Φ 25 τεμ 8 0,64 5,12
6 Σύνδεσμος ρακόρ Φ 20 τεμ 5 0,56 2,80
  ΣΥΝΟΛΟ Α 2.235,82
  Στρογγυλοποίηση 1,28
  ΣΥΝΟΛΟ Β 2.237,10
  ΦΠΑ 24% 536,90
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.774,00

 Για την προμήθεια των παραπάνω αδρανών υλικών  έχουν συνταχθεί από 5-10-17 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 463/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΩΣ14ΩΨΞ-ΥΘ2)

Ο Γενικός ΓραμματέαςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γεώργιος Αλπός