Προμήθεια τερμάτων προπόνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          30-10-2017

 Αριθ.  Πρωτ.       –  15111  –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   αδρανών υλικών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.018 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-769 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 174/2410-2017  απόφαση της ΟΕ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη     01-11-2017  και ώρα 10:00 μ :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Εστία ποδοσφαίρου μεταλλική 3*2*1m μεταφερόμενη τεμ 2 185,00 370,00€
2 Εστία ποδοσφαίρου μεταλλική 5*2*1+1,5m μεταφερόμενη τεμ 3 365,00 1.095,00€
3. Δίχτυ εστίας 3*2*1m τεμ 2 15,00 30,00
4. Δίχτυ εστίας 5*2*1+1,5m τεμ 3 35,00 105,00
Σύνολο  Α 1.600,00
Στρογγυλοποίηση 12,90
Σύνολο Β 1.612,90
ΦΠΑ 24% 387,10
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.000,00

 

Για την προμήθεια των παραπάνω τερμάτων προπόνησης  έχουν συνταχθεί από 16-10-17 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 463/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ:ΩΙ9ΘΩΨΞ-ΚΒ2)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ