ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2017) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π. (διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ) 2017-2018 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού # 141.060,68 € # ».
Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

ΩΚ50ΩΨΞ-987 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΔ (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
ΠΕΡΙΛHΨΗ (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
ΜΕΛΕΤΗ 2017 (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ (PDF ΑΡΧΕΙΟ)