προμήθεια φυτοφαρμάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα
Αμφιλοχία 2-3-2018          

Αριθν πρωτ.: –  1959–

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  φυτοφαρμάκων   για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 35-6662.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-274 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 17/28-2-2018  απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Δευτέρα  5-3-2018 και ώρα 10.00 π.μ.  

Α/Α
ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σκεύασμα με δραστική ουσία glyphosate 36% Τεμάχιο (συσκευασία 5 λίτρων) 50 30,00 1.500,00
2 Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες Triclopyr 24% β/ο και Aminopyralid 3% β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 1 λίτρου) 5 80,00 400,00
3 Σκεύασμα με τις δραστικές ουσίες metalaxyl-M 4 % β/β και mancozeb 64% β/β Τεμάχιο (συσκευασία 500 gr) 2 25,00 50,00
4 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία fosetyl Al 80% β/β Τεμάχιο (συσκευασία 1 Kgr) 2 15,00 30,00
5 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία myclobutanil 20 % β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 250 κ.εκ.) 2 20,00 40,00
6 Σκεύασμα με  δραστικές ουσίες Propamocarb υπό µορφή Propamocarb hydrochloride 53% β/ο και fosetyl 31 % β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 100 κ.εκ.) 2 15,00 30,00
7 Σκεύασμα με  δραστική ουσία thiophanate-methyl 70% β/β Τεμάχιο (συσκευασία 250 gr) 2 15,00 30,00
8 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία iprodione 50 % β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 250 κ.εκ.) 2 20,00 40,00
9 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία Penconazole 10% β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 100 κ.εκ.) 3 15,00 45,00
10 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία deltamethrin 2.5 % β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 100 κ.εκ.) 4 10,00 40,00
11 Σκεύασμα με τη  δραστική ουσία Tetramethrin 1% β/β Τεμάχιο (συσκευασία 500 gr) 5 5,00 25,00
12 Σκεύασμα με τη δραστική ουσία paraffin oil / (cas 8042-47-5) 83 % β/ο Τεμάχιο (συσκευασία 200 κ.εκ.) 5 5,00 25,00
13 Προσκολλητικό φυτοφαρμάκων Τεμάχιο (συσκευασία 250 κ.εκ.) 3,50 175,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.430,00
ΦΠΑ 13% 315,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.745,90

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 20-2-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 79/2018 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών ειδών εργαλείων πρασίνου (ΑΔΑ: 685ΘΩΨΞ-ΨΓΠ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ274