προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Τ.Κ. Πετρώνας και Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          29-6-2017

Αριθ.  Πρωτ.     –  12823 –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  δεξαμενών ύδρευσης για τη βελτίωση της παροχετευτικότητας του εξωτερικού δικτύου υδροδότησης στους συνοικισμούς Πετρώνα Τ.Κ. Ινάχου και Κρικέικα Τ.Κ. Μενιδίου
  4. Τον ΚΑ 25-7135.003 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-622 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Τετάρτη   30-9-2017  και ώρα 12:00 μ :

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
Δεξαμενή κλειστού τύπου κυλινδρική κατακόρυφη χωρητικότητας 10.0000 lt 2 τεμ 887,10 1.774,20
Δεξαμενή κλειστού τύπου κυλινδρική κατακόρυφη χωρητικότητας 10.0000 lt Ι τεμ 362,90 362,90
    σύνολο 2.137,10
    Φπα 24% 512,90
    Γενικό σύνολο 2,650,00

 

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 218-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 431/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΩΠΕΞΩΨΞ-ΜΕΦ)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος ΑλπόςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΑΥ662