προμήθεια χρωμάτων

υποβολή προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

                     30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          6- 12-2017

      Αριθ.  Πρωτ.     –19960–   

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

  1. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου

  2. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ Α-870 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 208/2017απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Πέμπτη   7-11-2017 ώρα 11.00μμ : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Ακρυλικό χρωματισμό 9 lt ΤΕΜ 15 33,87 508,05
2 Πλαστικό λευκό 10lt TEM 2 31,45 62,90
3 Ακρυλικό χρωματιστό  10 lt ΤΕΜ 2 52,42 104,84
4 Ακρυλικό λευκό  10 lt ΤΕΜ 2 39,52 79,04
5 Πλαστικό λευκό 9lt ΤΕΜ 2 22,58 45,16
6 Πλαστικό χρωματιστό 9 lt TEM 1 25,81 25,81
7 Ρολό βαψίματος 18 cm κομπλέ TEM 4 5,65 22,60
8 Κονταροπίνελο 2,5΄΄ ΤΕΜ 4 3,63 14,52
9 Χρώμα σφυρήλατο 750 ml ΤΕΜ 4 9,68 38,72
10 Πλαστικό χρωματιστό 3lt ΤΕΜ 1 17,74 17,74
11 Πινέλο διπλό 2΄΄ ΤΕΜ 1 2,40 2,40
         Σύνολο 921,78
         Φ.Π.Α 24% 221,23
          1.143,01

Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 20-11-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα και έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 569/2017 απόφαση έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ:   ΩΠΩΨΩΨΞ-ΟΚΤ

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός