προμήθεια αγωγών υδρομέτρων υλικών ύδρευσης ( για τον οικισμό Πλατό Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία:  24/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.   14562
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας αγωγών –υδρομέτρων – υλικών ύδρευσης για εργασίες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης  στον οικισμό Πλατό της Τ.Κ. Αμφιλοχίας  του Δήμου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2017  ΚΑ 25-6262.006 ( προμήθεια αγωγών – υδρομέτρων – αγωγών ύδρευσης ) ποσού 1.499,90€
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλεται την οικονομική προσφορά σας  έως την Τετάρτη και ώρα 10,00 π.μ για προμήθεια αγωγών- υδρομέτρων – υλικών ύδρευσης για εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Πλατό μήκους 3000 μ της Αμφιλοχίας
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται η προμήθεια των παρακάτω ειδών :
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Σωλήνα PE Φ 25 10ατμ  ρολα 250μ μέτρα 3000    
2 Ρακόρ  σύνδεσμο κοχλιωτό  25*25 τεμ 12    
  ΣΥΝΟΛΟ  
  ΦΠΑ 24%  
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 

Για τη προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί η από  24-5-2017        τεχνικές προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και συντήρηση υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο τμήμα και έχουν εγκριθεί με την   479/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ:6ΠΕΠΩΨΞ-ΣΚΔ )
Ο Γενικός Γραμματέας
 Αλπός Γεώργιος

πρόσκληση για υποβολης προσφοράς