Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          19-10-2017

                          Αριθ.  Πρωτ.       –  14354   –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   αδρανών υλικών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.018 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-634 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 120/28-8-2017  απόφαση της ΟΕ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Παρασκευή     20-10-2017  και ώρα 12:00 μ :

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Άμμος Κυβικά 83,50 20,00 1.670,00€
Αμμοχάλικο Κυβικά 81,50 18,35 2.018,50€
σύνολο 3.668,50
Στρογγυολοποιηση 1,02
Φπα 24% 885,48
Γενικό σύνολο 4.575,00

 

Για την προμήθεια των παραπάνω αδρανών υλικών  έχουν συνταχθεί από 5-10-17 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 463/2017 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: ΩΣ14ΩΨΞ-ΥΘ2)

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Γεώργιος Αλπός

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ