προμήθεια υλικών για βελτίωση αθλητικών υποδομών δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      7/6/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 5328–

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  υλικών για βελτίωση αθλητικών υποδομών ( γήπεδο Φλωριάδας)
  4. Τον ΚΑ 15-7336.002 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α583η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 96ΕΙΩΨΞ-ΘΥΩ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  14- 6-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πολυαιθυλένιο Φ 32 μέτρα 320 1,30 416,00
2 Ρακόρ Φ32 τεμ 20 7,65 153,00
3 Διακόπτες 1΄΄  Α – Θ τεμ 12 6,80 81,60
4 Σωλήνες αποχέτευσης Φ110 μέτρα 70 3,20 224,00
5 Λεκάνες ideal standard τεμ 4 124,00 496,00
6 Ταφ 1΄΄ Β.Τ τεμ 8 5,00 40,00
7 Μαστοί 1΄΄ Β.Τ. τεμ 16 1,80 28,80
8 Γωνίες υδροληψίας Φ 16*2 τεμ 38 4,45 169,10
9 Πολυστρωματική Φ 16 μέτρα 240 1,35 324,00
10 Ρακόρ Φ16*1/2΄΄ τεμ 20 1,50 30,00
11 Ταφ Φ16 τεμ 15 4,40 66,00
12 Μπαταρίες μπάνιου τεμ 10 36,40 364,00
13 Ταφ αποχέτευσης Φ 110 τεμ 10 3,80 38,00
14 Γωνίες αποχέτευσης Φ110 τεμ 30 2,25 67,50
15 Συστολές 1΄΄*1/2΄΄ αμερικής ορειχαλ τεμ 14 1,40 19,60
16 Νιπτήρες 55*45 τεμ 4 73,10 292,40
17 Κολώνες τεμ 4 37,00 148,00
  ΣΥΝΟΛΟ 2.959,60
  ΦΠΑ 24% 710,30
  Στρογγυλοποίηδη +0,10
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.670,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 188/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΠΒΤΩΨΞ-8ΞΛ)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ