Προμήθεια υλικών για αθλητικές υποδομές Δήμου (γήπεδο Φλωριάδας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      12/6/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     –  5224      –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια υλικών για αθλητικές υποδομές Δήμου ( γήπεδο Φλωριάδας)
  4. Τον ΚΑ 15-7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 496/218 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 76/23-2-2018 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή    15/6/2018 και ώρα 10.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή  μονάδας Ενδεικτική Δαπάνη
Υλικά        
Λαμαρίνα γαλβανιζέ κιλά 319,00 1,20 382,80
Λαμαρίνα μαύρη Κιλά 48,00 1,10 52,80
Κοιλοδοκοί  γαλβανισμένοι 40*40*2 Β.Τ.   τμχ 40,00 13,00 520,00
Κοιλοδοκοί μαύροι 40*40*2 Β.Τ. τμχ 15,00 15,21 228,15
Κοιλοδοκοί γαλβανιζέ 80*20 ΗΒ τμχ 15,00 10,60 159,00
Κοιλοδοκοί γαλβανιζέ 60*20 ΗΒ τμχ 5,00 8,06 40,30
Κοιλοδοκοί  μαύροι 40*30 ΗΒ ΤΜΧ 8,00 6,45 51,60
Κοιλοδοκοί 17*17ΗΒ ΤΜΧ 18,00 3,65 65,70
Λάμα 25*5 τμχ 1,00 7,00 7,00
Πάνελ πλαγιοκάλυψης Μ2 27,00 13,31 359,37
Σύρμα τμχ 1,00 130,00 130,00
Βίδες Τμχ 1,00 16,15 16,15
Βίδες γαλβανισμένες τμχ 300,00 0,30 90,00
Σπρέι γαλβανιζέ τμχ 3,00 5,70 17,10
Σιλικόνη τμχ 2,00 2,00 4,00
Μεντεσέδες τμχ 14,00 2,26 31,64
Σφυκτήρες τμχ 30,00 0,18 5,40
Εξαρήματα τμχ 10,00 0,40 4,00
Σύρτες τμχ 4,00 3,25 13,00
Σύνολο 2.178,01
Φ.Π.Α 24% 522,72
Στρογγυλοποίήση -0,73
Γενικό Σύνολο 2.700,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 170/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ: 7ΑΝΑΔΩΨΞ-ΩΜΤ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ