προμήθεια υλικών άρδευσης συστημάτων γηπέδου για τα γήπεδα Φλωριάδας και Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Χούτας Νικόλαος

       Αμφιλοχία      26/8/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  9623       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθειαυλικών άδρευσης συστημάτων γηπέδων ( γήπεδα Φλωριάδας και Μενιδίου).
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α808 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ Ω639ΩΨΞ-Φ1Σ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 30- 8-2019  και ώρα 12,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

 

1 Σωλήνες φ 25 για μεταφορά νρού μέτρα 5000,00 0,20 1.000,00 3000 μέτρα γήπεδο Φλωριάδας

2000 μέτρα γήπεδο Μενιδίου

    ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00  
    ΦΠΑ 24% 240  
    ΣΥΝΟΛΟ 1.240,00  

 

Σημειώνουμε ότι οι τιμές πάρθηκαν από το ελεύθερο εμπόριο

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 386/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ Ψ5ΘΩΨΞ-ΡΛΙ  )

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ