Προμήθεια τροφίμων για την ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2024) και για τους Παιδικούς Σταθμούς και λοιπές υπηρεσίες του Δήμου όπως και προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης συν. προϋπ. 193.551,47 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Διακηρύσσει  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων με  ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά  ομάδα για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για την  ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ (για το έτος 2024)  και για τους Παιδικούς Σταθμούς και λοιπές υπηρεσίες του Δήμου όπως και προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους υπαλλήλους  για ένα έτος     από την υπογραφή της σύμβασης  συνολικού προϋπολογισμού 193.551,47 €  (Αξία χωρίς ΦΠΑ # 171.003,84»

 

Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 350442

Διακήρυξη αριθμ. πρωτ. 6212 / 13-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014741027)

 

Συνημμένα:

  1. Απόφαση Δ.Ε. έγκρισης όρων
  2. Διακήρυξη
  3. Περίληψη διακήρυξης
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  5. ΕΕΕΣ