Προμήθεια πλυμένης ψηφίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
  Αμφιλοχία      7/5/2018
 Αριθ.  Πρωτ. –   4052  –
 
ΠΡΟΣ
 
Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια πλυμένης ψηφίδας για τη διάστρωση  των παραλιών Μενιδίου, Κατάφορκου, Μπούκας, Σπάρτου και Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30.6662.008 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 436/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 58/30-4-2018 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη   08/05/2018 και ώρα 12.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη:
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πλυμένη ψηφίδα tn 500,00 5,00 2.500,00
        Σύνολο 2.500,00
        Φ.Π.Α. 24% 600,00
        Ολικό Σύνολο 3.100,00
Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 145 /2018 απόφαση του Δημάρχου      (ΑΔΑ:ΩΓΠΩΨΞ-07Ο) .
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ