Προμήθεια παγκακίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

  Αμφιλοχία      19/6/2018

 Αριθ.  Πρωτ.     –5646      –

 

ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια παγκακίων  με σκοπό την αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού και την αισθητική αναβάθμιση των χώρων που θα τοποθετηθούν  καθώς και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
  4. Τον ΚΑ 70-7135.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΠΑΥ 498/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 76/23-5-2018 απόφαση της Ο

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα  25/06/2018 και ώρα 12.00 μ.  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Προμήθεια παγκακίων τεμ 25,00 160,00 4.000,00
        Σύνολο 4.000,00
        Φ.Π.Α. 24% 960,00
        Ολικό Σύνολο 4.960,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 208 /2018 απόφαση του Δημάρχου ( ΑΔΑ:655ΗΩΨΞ-ΧΞ2) .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ