προμήθεια οικοδομικών υλικών για το γήπεδο φλωριάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   οικοδομικών υλικών για το γήπεδο Φλωριάδας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.012 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α582 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΨΤ80ΩΨΞ-ΣΓΑ

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  14- 6-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Σωλήνα 2,5΄΄ Γαλβανιζέ Β.Τ. μ 180 6,60 1.188,00
2 Λαμαρίνα γαλβανιζέ Κιλά 215 1,30 279,20
3 Ηλεκτόδια τεμ 4 13,00 52,00
4 Πλέγμα ρολό τεμ 11 50,00 550,00
5 Λαμαρίνα τεμ 1 100,00 100,00
      Σύνολο 2169,20
      ΦΠΑ 24% 520,61
      Στρογγυλοποίηση +0,19
      Γενικό σύνολο 2.690,00

 

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 189/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΦ57ΩΨΞ-53Ξ)

 

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ