προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε Ινάχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/12/2018

 Αριθ.  Πρωτ.                –   12450   –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Ινάχου για τους οικισμούς Χαλκιόπουλο , παλαιό Χαλκιόπουλο, Αρωνιάδα και Αμοργιανούς
  4. Τον ΚΑ 30-6662.011 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α87 4με ΑΔΑ 7ΣΞΠΩΨΞ-ΕΓ7 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 4.500,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα  10-12-2018   και ώρα 10.00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
1 Τσιμεντοσωλήνες Φ 100 τεμ 25

 

40,50 1.012,50
2 Τσιμεντοσωλήνες Φ 80 τεμ 25 28,30 707,50
3 Τσιμεντοσωλήνες Φ 60 τεμ 35 17,80 623,00
4 Τσιμεντοσωλήνες Φ 50 τεμ 40 13,80 552,00
5 Τσιμεντοσωλήνες Φ 40 τεμ 40 8,10 324,00
6 Τσιμεντοσωλήνες Φ 30 τεμ 30 8,10 243,00
7 Δομικό πλέγμα Τ 131 τεμ 10 16,50 165,00
Αξία 3.627,00
Φ.Π.Α. 24% 870,48
Στρογγυλοπ +2,52
Σύνολο 4.500,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    524/2018 (ΑΔΑ ΩΛ6ΚΩΨΞ-ΦΡΑ) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας .

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ