προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενιδίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      11/4/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  3578    –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μενιδίου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.012 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ  Α499η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΩΜΕ7ΩΨΞ-ΜΩΟ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη  16- 4-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Τσιμέντο 50κιλών τεμ 70 6,50 455,00
2 Πλέγμα δομικό Τ132(10*10) τεμ. 5 22,00 11000
           
      Σύνολο 565,00
      ΦΠΑ 24% 135.60
      Στρογγυλοποίηση -0.60
      Γενικό σύνολο 700,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 113/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 6ΟΖΡΩΨΞ-ΧΣΑ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ