Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      6/11/2018

 Αριθ.  Πρωτ.     –   10929   –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α495 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΨΨ1ΩΩΨΞ-4Α

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη  7-11-2018  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  Είδος μ.μ. ποσότητα εκτιμ.  τιμή σύνολο
1 Λαμαρίνα ανοξείδωτη κιλά 92 5,00 460,00
2 Λαμαρίνα διάτρητη ανοξείρωτη τεμ. 2 145 290,00
3 Ούπα ανοξείδωτα τεμ. 20 2,00 40,00
4 Ηλεκτόδια ανοξείδωρα τεμ 30 0,50 15,00
5 Λαμαρίνα γαλβαβιζέ κιλά 250 1,30 325,00
6 Βίδες τεμ. 560 0,20 112,00
7 Σωλήνα 2,5΄΄ γαλβανιζέ Β.Τ. μέτ 90 6,80 612,00
Σύνολο 1.854,00
ΦΠΑ 24% 444,96
Στρογγυλοποίηση +1,04
Γενικό σύνολο 2.300,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 421/2018 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ:Ψ2Ν5ΩΨΞ-ΦΙ0    )

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ