προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αμφιλοχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Πατρινούδη Θεοδώρα

       Αμφιλοχία      7/6/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 5325         –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α495η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6ΥΛΞΩΨΞ-2ΧΤ

 Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή   14- 6-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  Είδος μ.μ. ποσότητα Εκτ τιμή σύνολο τοποθεσία
1 Πλέγμα δομικό Τ.196/215 (10*10) τεμ 100 28,60 2.860,00 50 τεμ Κεχρινιά       50 τεμ Λουτρό
2 Τσιμέντο 50 kg τεμ. 240 6.90 1.656.00 150 τεμ Λουτρό 90 τεμ Στάνος
3 Τσιμεμτοσωλήνα Φ 80 τεμ 40 28,60 1.144,00 40 τεμ Ανοιξιάτικο
4 Τσιμεντοσωλήνα Φ 60 τεμ 40 19,00 760,00 40 τεμ Ανοιξιάτικο
5 Άμμος σπαστό λατομείου ( χύμα) M3 60 21,20 1.272,00 50 m3 Αμπελάκι

10 m3 Στάνος

6 Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου ( χύμα) M3 60 21,20 1.272,00 50 m3 Αμπελάκι

10 m3 Στάνος

7 Ασβέστης πολτός ( σακουλάκι) τεμ 60 1,65 99.00 40 τεμ Αμπελάκι

20 τεμ Κομποθέκνα

8 Αμμοκονία ( χύμα) M3 20 40,00 800,00 10 m3  Στάνος

10m3 Κομποθέκνα

9 Σωλήνα  Yδρ γαλ/ζε 3΄΄ κίτρινη m 60 9.50 570,00 60μ Στάνος
10 Σωλήνα Κατ. Γαλ/ζε1 ½ Φ.48 Β.Τ. m 180 2,32 417,60 70 m Στάνος

80 m. Σαρδήνια

30μ Κομποθέκνα

11  Πλέγμα καγκέλων γαλ/ζε5*10 Β.Τ.( 2,0*5,0) τεμ 30 24,50 735.00 30 m Στάνος
12 Τσιμεντοσωλήνα Φ 100 τεμ 10 40,70 407,00 40τεμ Σαρδήνια
13 Πλέγμα ρολό Νο 16 (2,4)/6*10*1,50 Τεμ 12 33,30 399,60 12 τεμ Σαρδήνια
14 Σίδερο μπετού Β 500c kg 886 0.80 708,80 886kg Αμπελάκι
15 Τσερκόπλεγμα μπετού kg 498 0,90 448,20 498 kg Σαρδήνια
16 Πλέγμα δομικό Τα 92/215 ( 15*15) τεμ 200 12,90 2.580,00 60 τεμ Κομποθέκνα

60 τεμ Κεχρινιά

80 τεμ Ανοιξιάτικο

 

      Σύνολο 16129.20  
      ΦΠΑ 24% 3871.01  
      Στρογγυλοποίηση -0.21  
      Γενικό σύνολο 20000,00  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 184/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 6ΩΟΕΩΨΞ-ΔΧΜ)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ