ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (με τοποθέτηση) (αρ. μελέτης ——-

)(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.20 )

ΨΑΗΤΩΨΞ-Ζ1Ρ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2