προμήθεια λιπασμάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      27/12/2018

       Αριθ.  Πρωτ.     – 13442      –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   λιπασμάτων για συντήρηση γηπέδων Λουτρού, και Σαρδηνίων
  4. Τον ΚΑ 35-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ Α938 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 7ΥΥΓΩΨΞ-ΩΦ8

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή 28-12-2018  και ώρα 9,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

α/α Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Δαπάνη
1 Λιπασμα 19-5-15 350kg 0,57 199,50
2 Λίπασμα27-0-0 200 kg 0,33 66,00
3 Λίπασμα15-15-15 160 kg 0,44 70,40
4 Λίπασμα 12-12-17 360 kg 0,48 172,80
5 Λίπασμα11-15-15 760 kg 0,46 349,60
      Αρθοισμα 858,30
      Φ.Π.Α. 13% 111,58
      Στρογγυλοποίηση +0,12
      Σύνολο 970,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 593/2018 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ: ΩΕΠΖΩΨΞ-44Β

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ