προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      2/5/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 4143       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  λιπασμάτων για τα γήπεδα Λουτρού Μπούκας, Στάνου και Εμπεσού
  4. Τον ΚΑ 15-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α533η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ Ψ20ΧΩΨΞ-ΤΧΔ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη 9- 5-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α Περιγραφή ποσότητα Ενδεικτικό κόστος Δαπάνη
1 Λίπασμα 16-5-8 520 κιλά 0,64 332,80
2 Λίπασμα 20.6-8.3-11.6 3880 κιλά 0,51 1978,80
3 Λιπασμα 12-12-17 920 κιλά 0,52 478,40
4. Λιπασμα 40-0-0 160 κιλά 0,54 86,40
Σύνολο 2.876,40
ΦΠΑ 13% 373,93
Στρογγυλοποίηση -0,33
Γενικό Σύνολο 3.250,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 138/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 78ΙΧΩΨΞ-ΟΒΘ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ