προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικοου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      18/3/2019

 Αριθ.  Πρωτ.         –  2413    –

                 ΠΡΟΣ

 

Kάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού
  4. Τον ΚΑ 20-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α428 με ΑΔΑ Ω3ΤΟΩΨΞ-ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 6.500,00 €   για την εν λόγω προμήθεια

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Πέμπτη 22-3-2019   και ώρα 10.30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή Δαπάνη
  Φωτιστικά led 50 W βραχίοντος τεμ 10 120,00 1.200,00
2 Λάμπα led sl 30 W 6400 k τεμ 130 8.00 1.040,00
3 Λάμπα led E27  150W 6400 K

 

τεμ 1.200 2.50 3.000.00
        Αξία 5.240,00
        Φ.Π.Α. 24% 1.257,60
        Στρογγυλοπ +2.40
        Σύνολο 6.500,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ.    32/2019 (ΑΔΑ 66Ψ0ΩΨΞ-Ι7Α) απόφαση του Δημάρχου Αμφιλοχίας

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ