Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τα γήπεδα Λουτρού και Σαρδηνίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      10/4/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –    3526      –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   φυτοφαρμάκων για τα γήπεδα Λουτρού και Σαρδηνίων
  4. Τον ΚΑ 30-6662.002 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α495η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ 6Φ7ωΩΨΞ-ΠΙΨ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 15- 4-2019  και ώρα 9,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣOTHTA. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Roundup 36 SL 7 τεμ 29,00 203,00
2 BLATA 500 GR 4 τεμ 4,50 18,00
3 Fitosakon CA 1 Κιλού 2 τεμ 7,10 14,20
ΣΥΝΟΛΟ 235,20
Φ.Π.Α 13% 30,58
Στρογυλοποίηση +0,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266,00

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 109/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΩΠΝΦΩΨΞ-ΚΝΨ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

πρόσκληση υποβολής προσφοράς