προμήθεια έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος για Δ.Ε. Ινάχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      4/3/2019

 Αριθ.  Πρωτ.     –  1913       –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   έτοιμου σκυροδέματος   για την επισκευή οικοδομικών στοιχείων  Δ.Ε. Ινάχου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.014 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α379 η οποία έχει πάρει  ΑΔΑ: 6ΤΗΓΩΨΞ-Γ3Φ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  8-3-2019  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

 

m3 258,00 75,00 19.350,00€
      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.350,00€
      ΦΠΑ 24% 4.644,00€
      ΣΥΝΟΛΟ 23.994,00€
      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +6,00€
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ 24.000,00€

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 23/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 7ΧΠΕΩΨΞ-ΞΦΚ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ