προμήθεια έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος Δ.Ε. Αμφιλοχάις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία          43-2019

           Αριθ.  Πρωτ.       –   1911     –

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   έτοιμου σκυροδέματος για επισκευή οικοδομικών στοιχείων  ( οδών, πλατειών κ.λ.π.)  Δ.Ε. Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 30-6662.015 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ  Α-381 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης  η οποία έχει πάρει ΑΔΑ: 6994ΩΨΞ-ΣΝ5

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι την  Παρασκευή  8-3-2019  και ώρα 10:30  π.μ

ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   (m3)) ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
Σκυρόδεμα C 16/20 297.00 65.00 19.305.00
  ΣΥΝΟΛΟ 19.305,00
  ΦΠΑ 24% 4.633,20
    +6.18
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                   24.000,00

 

Για την προμήθεια των παραπάνω έτοιμου σκυροδέματος  έχουν συνταχθεί    οι  από 21-02-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα η οποίες έχουν εγκριθεί με τον 22/2019 απόφαση Δημάρχου ( ΑΔΑ: 6Ρ82ΩΨΞ-ΘΩ4)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

πρόσκληση υποβολή προσφοράς