προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού υλικού ( εν θερμώ) Δ.Ε. Ινάχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      27/3/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     –  2810      –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   ασφαλτικού υλικού  για την επισκευή οδοστρωμάτων δημοτικών οδών  Δ.Ε. Ινάχου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.016 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α376 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ ΩX7TΩΨΞ-0ΑΔ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα 1- 4-2019  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 Ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5

 

τόνοι 312,00 62,00 19344,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19344,00€
ΦΠΑ 24% 4.642,56€
ΣΥΝΟΛΟ 23.986,56
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +13,44€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ 24.000,00€

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 20/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΩΜΔ5ΩΨΞ-ΣΧΝ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ