προμήθεια εργοστασιακού σκυροδέματος Δ.Ε. Μενιδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60424

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

       Αμφιλοχία      4/3/2019

 Αριθ.  Πρωτ.     – 1912        –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   έτοιμου σκυροδέματος   για την επισκευή οικοδομικών στοιχείων  Δ.Ε. Μενιδίου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.013 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α382 η οποία έχει πάρει  ΑΔΑ: ΩΜ53ΩΨΞ-Ξ69

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  8-3-2019  και ώρα 10,30 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

 

m3 276,00 70,00 19.320,00€
      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.320,00€
      ΦΠΑ 24% 4.636,80€
      ΣΥΝΟΛΟ 23.956,80€
      ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +43,20€
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤ. ΠΙΣΤΩΣΗ 24.000,00€

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 24/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ 62ΧΒΩΨΞ-ΜΣΠ)

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ