προμήθεια εργαλείων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ               

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ.: 2642 3 60425

FAX:   2642 3 60414

Πληροφορίες:  Πατρινούδη Θεοδώρα

       Αμφιλοχία      10/6/2019

       Αριθ.  Πρωτ.     – 5339         –

 

                 ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια   εργαλείων  για συντηρήσεις ελαιοχρωματισμών
  4. Τον ΚΑ 30-6662.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 και την ΑΑΥ Α594 η οποία έχει εγκριθεί με την ΑΔΑ Ψ730ΩΨΞ-ΧΟΝ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Παρασκευή  14-6-2019  και ώρα 10,00 π.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Κύλινδρος βαψίματος Ν 18 ΤΕΜ 15 9,70 145,50
2 Πινέλα 2,5΄΄ διπλό TEM 12 3,64 43,68
3 Διαλυτικό πινέλου Τ 300 ΤΕΜ 18 2,02 36,36
4 Στόκος παρετίνα 20 κιλών ΤΕΜ 3 10,50 31,50
5 Πιστόλι βαφής ΤΕΜ 1 32,30 32,30
6 Βούρτσα ασπρίσματος ΤΕΜ 10 7,27 72,70
7 Κοντάρι βαψίματος πτυσσόμενο ΤΕΜ 5 3,08 15,40
8 Πλαστικά δεματικά ( 360*4,50) ΠΑΚ 17 10,90 185,30
9 Πλαστικά δεματικά ( 430*7,80) ΠΑΚ 10 11,34 113,40
10 Δίσκοι τροχοί ΤΕΜ 22 2,30 50,30
11 Τρυπάνια σιδήρου SDS Ν6 ΤΕΜ 3 5,30 15,90
12 Αδιάβροχο σετ ( σακ- παντ) Α΄ποιότητας ΤΕΜ 3 34,70 104,10
    ΣΥΝΟΛΟ 846,74
    ΦΠΑ 24% 203,22
    ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ +0,04
    ΣΥΝΟΛΟ 1.050,00

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 186/2019 απόφαση του Δημάρχου .(ΑΔΑ ΨΚ59ΩΨΞ-ΥΔ0)

Ο Αντιδήμαρχος

Χούτας Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ